Darz Bór

WKŁ "Dąb Rogowo" nr 225

Historia Koła

Wojskowe Koło Łowieckie Nr 225 „DĄB” w Rogowie zostało założone w 1953 roku. Do jego założycieli należeli: Antoni Szymanowski, Wit Zaręba, Adam Wojtowicz, Wojciech Sioła.

W początkowym okresie jego istnienia w jego skład wchodziło 9 członków. Patronat nad Kołem sprawowała  Jednostka Wojskowa  Nr  2366 w Rogowie (Pułk Atrylerii Przeciwlotniczej – początkowo 82 paplot i kolejno w wyniku kolejnych reorganizacji  75 paplot, 99 paplot i 2 paplot) gdzie przez kilkadziesiąt lat do czasu rozwiązania J.W. 2366 (31.12.1998 r.) mieściła się siedziba Koła. Obecnie siedziba Koła mieści się w Świerznie.

Koło liczy ( wg stanu na 01.01.2015 r.) 39 myśliwych, w tym 3 członków niemacierzystych.  Staż w Kole odbywa 5 stażystów. 22 kolegów posiada uprawnienia selekcjonerskie. Koło posiada 2 strażników łowieckich.

Do kolegów z najdłuższym stażem łowieckim należą:  Zygmunt Cichocki, Józef Potrawski, Edward Pylak, Jerzy Rygielski, Zbigniew Przewoźny, Mirosław Surma. Na przestrzeni lat skład Zarządu Koła ulegał licznym zmianom. Najdłuższym stażem we władzach Koła mogą pochwalić się Koledzy: Józef Potrawski – jako Prezes Koła, Eugeniusz Putyrski – jako Łowczy Koła, Jerzy Rygielski – jako Sekretarz Koła i Edward Pylak – jako Skarbnik Koła. 

Do 2005 roku w naszym Kole polował Kol. Marek Czerwiński, znany dziennikarz łowiecki publikujący w „Łowcu Polskim” i „Braci Łowieckiej”,  ekspert w zakresie broni myśliwskiej i optyki, autor publikacji książkowych z tej dziedziny. Kol. Czerwiński był pierwszym w Kole instruktorem strzelectwa myśliwskiego.

W skład obecnego Zarządu Koła wchodzą: Prezes – Mirosław Surma, Łowczy – Eugeniusz Putyrski, Skarbnik – Sylwester Borowski,  Sekretarz – Andrzej Bień.

Koło od początku istnienia było dzierżawcą dwóch obwodów łowieckich  Nr 6 i 14  o pow. 11.000 ha w pasie nadmorskim ciągnącym się na północy wzdłuż wybrzeża Bałtyku od m. Trzęsacz do m. Łukęcin. Południowa granica Koła przebiega przez m. Świerzno i Karnice. WKŁ  „DĄB” sąsiaduje z Kołem Łowieckim „Bażant” Trzebiatów, Żubr” Kamień Pomorski

i „Dzik” Gryfice. Po zmianie numeracji obwodów w 1998 roku i niewielkiej korekcie granicy w okolicach m. Świniec,  Koło zostaje  dzierżawcą połączonych w jeden obwód Nr 3  wcześniej dzierżawionych obwodów o pow. 10.227  ha. Po kolejnej zmianie numeracji obwodów obecnie dzierżawiony obwód oznaczony został numerem 11.  W 2014 roku Urząd Marszałkowski dokonał aktualizacji areału dzierżawionych obwodów w województwie i obecnie pow. obwodu Nr 11 wynosi 10.188 ha.  Przeważającą powierzchnię  obwodu w kategorii 5 stanowią tereny polne z przewagą użytków zielonych. W skład obwodu wchodzi  3.024 ha lasów. 

W obwodzie występuje zwierzyna drobna, sarna, dzik i jeleń. Od kilku lat w obwodzie na ciekach wodnych obserwuje się błyskawicznie rozwijająca się populację bobra europejskiego. Od 1998 roku we współpracy z sąsiednimi Kołami Łowieckimi obwód zasiedlany był bażantem, a obecnie w ramach realizowanego programu zasiedlania łowisk zwierzyną drobną obwód zasiedlany jest bażantem i kuropatwą. Pierwsze próby introdukcji bażantów Koło podjęło już w 1974 roku wsiedlając w okolicach Janowa 100 szt. 8 tyg. bażantów. W Kole pozyskuje się od kilku lat na poziomie 90 – 130 szt. sarny. Natomiast pozyskanie dzika i jelenia wykazuje tendencje wzrostową. Dla porównania w roku łowieckim 2005/2006 pozyskanie dzika wynosiło 70 szt., a w roku łowieckim 2013/2014 pozyskano 320 szt. Analogicznie jelenia pozyskiwano 8 szt., przy pozyskaniu 43 szt. w roku łowieckim 2013/2014. Ze zwierzyny drobnej pozyskuje się głównie lisy, kaczki i gęsi.

W Kole pozyskano 8 medalowych byków jelenia, oraz 2  medalowe dziki.  Nie pozyskano do tej pory medalowych kozłów.  Na terenie obwodu znajduje się 24 ambony, 3 paśniki i 16 lizawek, oraz 2 poletka zaporowe dzierżawione od Nadleśnictwa Gryfice. W okolicach miejscowości Dąbrowa w 1977 roku rozpoczęto budowę pierwszej  murowanej Hubertówki. Jednak po kilku latach użytkowania

obiektu, Hubertówka została zdewastowana przez okolicznych mieszkańców (niefortunna lokalizacja w lesie z dala od innych zabudowań). W  okolicach m. Świerzno w 2003 roku Koło wybudowało  drugą Hubertówkę służącą do dziś myśliwskim spotkaniom,  uroczystością związanych z polowaniami hubertowskimi i wigilijnymi. Jest to także miejsce Walnych Zgromadzeń Koła. Przy Hubertówce znajduje się tzw. ścieżka edukacji przyrodniczej. Hubertówka wykorzystywana jest  przez młodzież szkolną jako miejsce organizowanych imprez harcerskich z gminy Świerzno i Karnice i miejsce edukacji przyrodniczej.

Od kilku lat rośnie wysokość wypłacanych odszkodowań za szkody w uprawach rolnych wyrządzanych głównie przez dziki. O ile w roku łowieckim  2004/2005 była to kwota 8.000 zł to w roku łowieckim 2013/2014  kwota ta wzrosła do 33.000 zł. W celu minimalizacji rozmiarów szkód Koło współpracuje z właścicielami gruntów rolnych najbardziej narażonych na szkody i finansuje zakup pastuchów elektrycznych, siatek ogrodzeniowych, środków odstraszających i pomaga grodzić uprawy kukurydzy i ziemniaków.

W związku z rosnącymi kwotami wypłacanych odszkodowań łowieckich od lat w Kole organizowane są polowania dewizowe na kozły i po wieloletniej przerwie od 2 lat odbywają się zbiorowe polowania dewizowe. Pierwsze polowanie dewizowe w Kole odbyło się w 1991 roku z udziałem myśliwych z Dani.W polowaniach uczestniczy przeważnie od 4 do 6 myśliwych głównie z Dani pozyskujących średnio 30 kozłów. Dla wielu myśliwych zagranicznych polowania w naszym Kole są na tyle atrakcyjne, że biorą w nich udział co rocznie. W 2000 roku postanowiono objąć ochroną w okolicach Pobierowa teren tzw. Jeziornych Łąk pokryty trzciną. W wyniku podjętych przez Zarząd Koła starań i przychylności władz Gminy Karnice teren ten został oznaczony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Karnice jako teren cenny przyrodniczo. Dalsze starania Zarządu Koła o objecie tego terenu ściślejszą ochroną zaowocowały utworzeniem na etapie studium użytku ekologicznego o pow. około 300 ha. Niestety zmiany te nie zahamowały procederu corocznego pozyskiwana trzciny i teren ten utracił walor ostoi zwierzyny. Niekorzystnych tendencji związanych z gospodarowaniem populacją zwierzyny jest więcej.

W okresie kilku ostatnich lat w obwodzie zostało wyłączonych ponad 550 ha areału w formie szkółek drzew ozdobnych, sadów, gruntów rolnych trwale ogrodzonych. Kolejne areały użytkowane łowiecko są zajmowane pod inwestycje. W błyskawicznym tempie znikają zadrzewienia śródpolne a na terenach podmokłych i dotychczas nie przydatnych rolniczo wycinana jest roślinność a teren ten otrzymuje nowe funkcje. Powoduje to niepokój w łowisku, migrację zwierzyny i po-szukiwanie nowej bazy żerowej a w efekcie ma wpływ na wysokość szkód w uprawach rolnych.W 1999 roku wspólnie z Kołami Łowieckimi „Bażant” Trzebiatów, „Łoś” Trzebiatów, „Knieja” Jaromin, „Łabędź” Mrzeżyno podpisano porozumienie o wspólnym użytkowaniu i utrzymaniu strzelnicy w Jarominie. Reprezentacja  Koła przez kilka lat  uczestniczyła w organizowanych na strzelnicy zawodach, oraz wykorzystywała  strzelnicę do corocznego przystrzelania broni przez członków Koła. Koło posiada instruktora strzelectwa myśliwskiego w osobie Kol. Józefa Potrawskiego.

. Ze względów organizacyjnych i rosnących  kosztów utrzymania strzelnicy w Jarominie od 2012 roku Koło korzysta ze strzelnicy myśliwskiej „Krzywy Dzik” w Nowogardzie. W 2013 roku w ramach corocznego przystrzelania broni odbyły się zawody strzeleckie o puchar 60-lecia Koła. W 2014 roku odbyły się kolejne zawody o puchar Kola. Wszystko wskazuje, że zawody strzeleckie o puchar Koła na trwałe wpiszą się w tradycję Koła. Bardzo dobrze układa się współpraca Koła z samorządami lokalnymi, powiatowymi, administracją Lasów Państwowych i władzami PZŁ.

W 2003 roku Koło obchodziło jubileusz 50 – lecia. Z  tej okazji ze składek członkowskich ufundowano sztandar Koła, a Koło zostało odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.

 
  

 

Dane kontaktowe